Regulamin zakupów
obowiązujący od 01.04.2022 r


Określenie sprzedawcy

Właściciel serwisu i sklepu internetowego: 

Fajne Rzeczy Sp. z o.o.

z siedzibą w  Warszawie ul. Chmielna 2/31

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958954

NIP:  5252898954,

REGON: 521443961

Tel. +48 577 944 407

E-mail: info@fajnerzeczy.eu

Konto bankowe 94 2490 0005 0000 4530 2304 8985 Alior Bank

 

§ 1 Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny: Fajne Rzeczy Julia Biskupska; kod pocztowy 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 20/64

3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy.

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

8. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca indywidualny – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający umowę nienależącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Weryfikacja charakteru zawodowego dokonywanej czynności będzie dokonywana w oparciu o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i zawarte w niej kody PKD, stanowiące określenie rodzaju działalności danego przedsiębiorcy.

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

12. Kupujący – zarówno Konsument, Klient, Przedsiębiorca Indywidualny.

13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. ( t.j. Dz.U.2019.134 z dnia 2019.01.23 ).

16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

17. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fajnerzeczy.eu za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

20. Sprzedający: Fajne Rzeczy Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie ul. Chmielna 2/31 KRS 0000958954, NIP:  5252898954, REGON: 521443961

21. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

24. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.§ 2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w złotych polskich i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku  dostaw. 

6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia lub faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy i wzorca odstąpienia od umowy;

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.

c) faktury VAT wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Chrome 88.0.4324.190, Microsoft Edge 88.0.705.81, Firefox 86.0. 

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 3 Sklep Internetowy

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

2. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

3. Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym, jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

4. Sklep internetowy udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego konta klienta, poprzez rejestrację. Składając zamówienie przy użyciu swojego konta, klient nie musi każdorazowo podawać swoich danych.

5. W celu założenia konta klienta należy dokonać rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie sklepu internetowego formularza rejestracyjnego.

6. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia konta i składania zamówień za jego pośrednictwem.

7. Formularz wymaga podania prawdziwych danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane zamówienia.

8. Dostęp do konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem.

9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Od tego momentu jest ono aktywne i można z niego korzystać.

10. Podczas składania Zamówienia (bez konieczności rejestracji) w systemie każdorazowo należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, mieszkania lub firmy, nazwę miejscowości, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. W przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, który dokonuje zakupu w ramach działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury na firmę konieczne jest wskazanie nr NIP, nazwy i siedziby firmy.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez stronę www.fajnerzeczy.eu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Kupujący może zasięgnąć informacji o produktach lub zamówieniu telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00

3. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

4. Odbiór osobisty z siedziby firmy nie jest możliwy.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

7. Do zapoznania się z ofertą sklepu internetowego, służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

8. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka”, po wcześniejszym jego  wybraniu. Opcja „Dodaj do koszyka” znajduje się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku. System przechodzi do zawartości koszyka, po wcześniejszym kliknięciu w opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”, gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje „Dalej”.

a) Krok 1. Okno podsumowanie: Pokazuje wybrany towar, w wybranej wersji kolorystycznej, ilości sztuk oraz cenie. 

b) Krok 2. Okno logowania: System daje możliwość stworzenia konta lub zalogowania się w systemie.

c) Krok 3. Okno adresu: System zaleca wprowadzenie adresu rozliczeniowego lub/i adresu dostawy. W tym oknie można dodać również komentarz do zamówienia, tj. zmiana wymiarów, wcześniejsze ustalenia mailowe, zmiany w zamówieniu.

d) Krok 4. Okno wysyłka: System generuje możliwe opcje wysyłki, wraz z wiążącymi cenami. Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską DPD, FedEx, InPost lub Poczta Polska w formie:
– wysyłka kurierem po przedpłacie na konto

– wysyłka do paczkomatu po przedpłacie na konto

– wysyłka kurierem za pobraniem

e) Krok 5. Okno płatność: Po dokonaniu wyboru wysyłki zamówienia, system daje możliwość wyboru rodzaju płatności za zamówienie: przy użyciu kart płatniczych, za pośrednictwem serwisu Dotpay lub BLIK(Dotpay)

9. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w pole ,,Kupuję i płacę”. Poprzez kliknięcie w to pole Kupujący przyjmuje ofertę Sprzedawcy. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzeda

10. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Kupującego na adres wskazany przez niego podczas składania Zamówienia wiadomość e-mail, w której powiadamia Kupującego, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji i jest przetwarzane.

11. Po skompletowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę jest ono przekazywane dostawcy celem jego doręczenia. Kupujący otrzymuje wtedy wiadomość e-mail, z potwierdzeniem, że Zamówienie zostało zrealizowane.

12. Kupujący może otrzymywać wiadomości e-mail lub SMS od dostawcy z informacją o statusie przesyłki.

13. Fakturę dokumentującą sprzedaż zamówionego Produktu/Produktów Kupujący otrzyma w wersji elektronicznej drogą mailową.

14. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego, wysyłając do niego wiadomość e-mail lub za pośrednictwem innej formy komunikacji wskazanej przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Kupujący może zdecydować o tym, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości ma zostać anulowane.

§ 5 Realizacja zamówienia i płatności

1. Realizacja zamówienia dokonywana jest w terminie podanym w opisie każdego produktu, pod jego ceną. W zależności od dostępności towarów jest to termin od 1 dnia do 4 tygodni.

2. Punkt 1, § 5 –  nie dotyczy zleceń realizowanych na zamówienie – w tym przypadku termin realizacji ustalany jest z Kupującym e-mailowo, nie dłużej jednak niż 40 dni roboczych.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, okres realizacji zamówień może się wydłużyć. Kupujący, w takim wypadku, zostanie poinformowany o zmianie daty wysyłki zamówionych produktów.

4. Wysyłka zamówień z zakładki „Wyprzedaż”, odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

5. Towary realizowane na indywidualne zamówienie wymagają 100% przedpłaty.

6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność elektroniczna (przelew online, karta płatnicza: VISA, MasterCard, Maestro oraz BLIK) realizowana przez Dotpay.pl*, ul. Wielicka28B, 30-552 Kraków.

b) płatność za pobraniem (kwotę zamówienia należy opłacić kurierowi przy odbiorze paczki)

c) płatnośc przelewem tradycyjnym na nr konta Sprzedawcy. Dane do płatności są przesyłane Kupującemu mailowo, na podany przez niego adres. 

7. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym nieuiszczenie kwoty w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulację.
_______
*DOTPAY to instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, które są alternatywą dla tradycyjnych przelewów bankowych. Jesteśmy pośrednikiem między płacącym a sklepem internetowym, dzięki czemu płatność przebiega niemalże w „czasie rzeczywistym”, co nie wymaga oczekiwania na zaksięgowanie przelewu przez bank. Działa 24h/dobę – niezależnie od pory dnia czy nocy, płatność trafia od razu do Sprzedawcy. 

§ 6 Dostawa zamówienia

1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy produktu są wskazywane Kupującemu w zakładce „Dostawa” w Sklepie Internetowym 

2. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem, odbiór wymaga pisemnego pokwitowania.

3. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Zaleca się, aby Kupujący dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze. Kurier zobowiązany jest zaczekać przez czas niezbędny do dokonania sprawdzenia stanu paczki przez Kupującego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, w przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Kupujący zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem info@fajerzeczy.eu  oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z przewoźnikiem w terminie do 7 dni. Zaleca się, by w miarę możliwości Kupujący sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Kupujący sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
– uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
– niekompletności przesyłki,
– niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. RADZIMY NIE ODBIERAĆ  WÓWCZAS TOWARU!!!

6. W przypadku, gdy Kupujący odbierze USZKODZONĄ przesyłkę należy niezwłocznie (nie później niż w dniu odbioru przesyłki) spisać protokół szkody z kurierem oraz niezwłoczne powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione firma nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone przesyłki.

7. Usługa transportu z wniesieniem świadczona jest przez firmy kurierskie dla paczek o wadze do 30 kg.

8. Dostawca może odmówić wykonania Usługi z wniesieniem w sytuacji kiedy dostawa nie jest możliwa na skutek ograniczonego dostępu do pomieszczenia wskazanego przez Kupującego.


§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu LINK lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Zwracane produkty należy odesłać na adres: Fajne rzeczy sp. z o.o. ul Żupnicza 20/64, 03-821 Warszawa

8. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego zwróci Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której:

a) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) przedmiotem świadczenia jest rzecz  wyprodukowana na indywidualne zamówienie (zmiana standardowych wymiarów, indywidualne projekty) według specyfikacji konsumenta i/lub Przedsiębiorcę

c) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej Sprzedażą Konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl

5. W przypadku umowy z Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą indywidualnym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego.

6. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu.  LINK

8. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego inny sposób zaspokojenia.

9. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

11. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego.

12. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

13. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 9.

15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

16. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę indywidualnego.

17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu.

18. Roszczenie Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu.

19. W terminach określonych w §8 pkt 16-18 Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §8 pkt 16-17, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

22. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

23. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

2. W wyniku złożenia zamówienia    Sprzedawca – uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Konsumentów i/lub Przedsiębiorców w celu realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 tj. Dz.U.2019.poz.1781)). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie  w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę, która jest ich administratorem.

3. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt, e-mailem na adres: info@fajnerzeczy.eu§ 10 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.fajnerzeczy.eu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.