REGULAMIN PROMOCJI „FANPAGE 30”:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „FANPAGE 30”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem promocji jest firma Fajne Rzeczy Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie ul. Chmielna 2/31 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958954 NIP:  5252898954, REGON: 521443961 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com, serwisu internetowego www.instargram.com  oraz strony internetowej www.fajnerzeczy.eu. Organizator informuje, że Promocja nie jest w żaden sposób prowadzona, sponsorowana, popierana, związana z serwisem Facebook, serwisem Instagram ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited,  Uczestnikom Promocji nie przysługują w związku z udziałem w Promocji żadne roszczenia wobec tych podmiotów. 
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Promocji.
 5. Skorzystać z promocji może każdy, kto spełni warunki uczestnictwa określone w § 2 niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem”). 
 6. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Promocją będą  przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Promocją. 
 7. Przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników promocji trwa od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Kod rabatowy będzie aktywny od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami.
 8. Z promocji można skorzystać jednorazowo.

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram
 3. By skorzystać z promocji Uczestnik musi wykonać zdjęcie zakupionego w firmie Organizatora produktu i umieścić je na serwisie Facebook lub Instagram z oznaczeniem fanepage @fajnerzeczy.eu  
 4. Organizator w odpowiedzi na zgłoszenie Uczestnika Promocji wyśle mu w wiadomości prywatnej kod rabatowy uprawniający do zniżki na kwotę 30 zł, przy jednorazowych zakupach na kwotę powyżej 300 zł na stronie fajnerzeczy.eu . Zakupy nie wymagają rejestracji na stronie fajnerzeczy.eu. Kod rabatowy będzie aktywny od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. Z kodu rabatowego można skorzystać jednorazowo w trakcie trwania Promocji.
 5. Kontakt z Uczestnikiem Promocji będzie odbywał się poprzez wiadomość prywatną poprzez portal facebook.com lub instagram.com
 6. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy Organizatora, ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, współmałżonkowie i dzieci takich osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.
 8. Nagrody określone w §2 ust. 4 nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres mailowy Organizatora: info@fajnerzeczy.eu
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni po upływie jej trwania.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby uczestniczącej w Promocji, nick którym się posługuje w mediach społecznościowych, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przystąpienie do udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia promocji, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z promocją, oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych Organizatorowi. 
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie w celu przeprowadzenia Promocji oraz wykonania przez Organizatora innych zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Każda osoba ma prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia do Promocji. 
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji 
 2. Regulamin Promocji „FANPAGE 30” dostępny jest na stronie internetowej fajnerzeczy.eu 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie Regulaminu podane będą pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze stosownym wyprzedzeniem.
 4. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.